6
5
3
1
4
2ประวัติความเป็นมา

ภาควิชารังสีวิทยา ตั้งอยู่ที่อาคารรังสี-พยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภาควิชารังสีวิทยาก่อตั้งพร้อมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2515 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2515 รับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกเมื่อปี 2516 ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

 1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์จงดี สุขถมยา : 1 ธันวาคม 2517 - 30 พฤศจิกายน 2527
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธ์ : 1 ธันวาคม 2527 - 30 พฤศจิกายน 2529
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ราเมศร์ วัชรสินธุ์ : 1 ธันวาคม 2529 - 31 กรกฎาคม 2532
 4. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงไพฑูรย์ จงจิตรนันท์ : 1 สิงหาคม 2532 - 30 พฤศจิกายน 2539
 5. อาจารย์นายแพทย์สมชาย วัฒนอาภรณ์ชัย : 1 ธันวาคม 2539 - 31 ธันวาคม 2547
 6. รองศาสตราจารย์นายแพทย์เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี : 1 มกราคม 2548 - 2 กรกฎาคม 2550
 7. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริพร หิรัญแพทย์ : 3 กรกฎาคม 2550 – 31 ธันวาคม 2554
 8. อาจารย์นายแพทย์กิตติพงศ์ เรียบร้อย : 1 มกราคม 2555 – 30 มิถุนายน 2559
 9. อาจารย์นายแพทย์ธีรพล เปรมประภา : 1 กรกฎาคม 2559 – ปัจจุบัน
 

ภาควิชารังสีวิทยาเปิดให้บริการผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2521 โดยใช้โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นที่ติดตั้งครุภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 3 เครื่อง หัวหน้าภาควิชาฯในขณะนั้น คือ นายแพทย์จงดี สุขถมยา โดยมีอาจารย์แพทย์ 2 คน นักรังสีเทคนิค 2 คน ช่างประจำภาควิชา 2 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ1 คน สำนักงานภาควิชา ขณะนั้นอยู่รวมกับสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งอาศัยอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสำนักงานชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ภาควิชาได้ดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยบางส่วน ณ ภาควิชารังสีวิทยาในปัจจุบัน และสามารถให้บริการได้ในช่วงที่โรงพยาบาลเปิดดำเนินการ และเปิดให้บริการเต็มพื้นที่ของภาควิชาในปี 2525 ขณะนั้นมีอาจารย์แพทย์ 5 คน ปัจจุบันภาควิชาให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย 3 ด้าน คือ

 • ด้านรังสีวินิจฉัย ให้บริการตรวจเอกซเรย์ทั่วไป ตรวจพิเศษทางรังสี ตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) ปี 2531 เริ่มให้บริการตรวจด้วยเครื่อง Mammogram ปี 2543 เริ่มให้บริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด Spiral CT ปี 2539 เริ่มให้บริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็ก (MRI) และปี 2542 เริ่มให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางรังสีร่วมรักษา
 • ด้านรังสีรักษา ให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องฉายรังสี และเครื่องใส่แร่
 • ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ให้บริการตรวจรักษาโรคด้วยการใช้สารกัมมันตรังสีและวิเคราะห์ฮอร์โมน-สารต่างๆ ด้วยวิธีทาง RIA, IRMA และChemiluminescence

   

 

การผลิตบัณฑิต

ด้านระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ภาควิชามีการดำเนินการครบทุกกระบวนการ คือ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำเป็นผู้กำกับดูแล การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้โดยควบคู่กับการทำงาน (case - based learning) มีการฝึกปฏิบัติทั้งในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และโรงพยาบาลสมทบ มีการศึกษาด้วยตนเอง (SDL) ทุกรายวิชามีรายละเอียดรายวิชากำหนดอยู่ในทุกหลักสูตร มีวิทยากร/อาจารย์พิเศษจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาแล้วนำผลการประเมินเข้าพิจารณาในที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เช่น กรรมการหลังปริญญา กรรมการภาค กรรมการประจำหลักสูตรเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีถัดไป ด้านระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ภาควิชามีการดำเนินการครบทุกกระบวนการ คือ การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและนำผลการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร/ การจัดการเรียนการสอน/การวัดผลการศึกษา/มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยวิจัย/ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการศึกษา-วิจัย ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม และมีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

 

การวิจัย

ภาควิชามีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย โดยจัดให้มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัย มีคณะคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิจัย จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิจัย และมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน , พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิจัยโดยส่งอาจารย์เข้ารับการอบรมด้านวิจัย และสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัย เช่น การจัดประชุมวิชาการ มีห้องสมุด/ระบบข้อมูลสารสนเทศ/ระบบ PACS มีโครงการวิจัยของอาจารย์ บุคลากร และแพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้าน มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

 

การบริการวิชาการแก่สังคม

ภาควิชามีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด โดยมีคณะกรรมการจัดประชุม/อบรม มีแผนการดำเนินงานและดำเนินการตามแผน/หลักเกณฑ์-ระเบียบของคณะ มีการสำรวจความเห็นผู้รับบริการวิชาการ มีการติดตาม/ประเมินผล/นำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการให้บริการวิชาการครั้งต่อไป มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ในเรื่องการตรวจและรักษาโรคมะเร็ง

 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ภาควิชาอิงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีคณะกรรมการการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบดำเนินการ มีการติดตามประเมินคุณภาพ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ร่วมกับคณะเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายใน/ตรวจสอบโดยหน่วยงาน/องค์กรภายนอกในด้านการศึกษาและอื่นๆ เช่น ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย มีการสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และมีกิจกรรมคุณภาพ เช่น TQA QA HA KM LEAN 5ส และนำเสนอรายงานกิจกรรม QA ปีละ 4 ครั้ง