6
5
3
1
4
2หลักสูตร

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

หลักเกณฑ์การ Elective ณ ภาครังสีวิทยาสำหรับนักศึกษาแพทย์

เอกสารรายละเอียด
 

ชื่อหลักสูตร/แผนงาน

 • (ภาษาไทย) 365-601 เสริมประสบการณ์รังสีวิทยา 1
 • (ภาษาอังกฤษ) Experiential Learning in Radiology I
เอกสารรายละเอียดหลักสูตร
 
 • (ภาษาไทย) 365-602 เสริมประสบการณ์รังสีวิทยา 2
 • (ภาษาอังกฤษ) Experiential Learning in Radiology II
เอกสารรายละเอียดหลักสูตร
 
 • (ภาษาไทย) 365-603 เสริมประสบการณ์รังสีวิทยากระดูกและข้อ
 • (ภาษาอังกฤษ) Experiential Learning in Musculoskeletal Radiology
เอกสารรายละเอียดหลักสูตร
 
 • (ภาษาไทย) 365-604 เสริมประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 • (ภาษาอังกฤษ) Experiential Learning in Cancer Patients Care
เอกสารรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรรังสีวินิจฉัย

ชื่อหลักสูตร/แผนงาน

 • (ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวินิจฉัย
 • (ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Diagnostic Radiology
เอกสารรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ชื่อหลักสูตร/แผนงาน

 • (ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
 • (ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Radiation Oncology
เอกสารรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ชื่อหลักสูตร/แผนงาน

 • (ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว
 • (ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Body Interventional Radiology
เอกสารรายละเอียดหลักสูตร
 
 • (ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขารังสีวิทยากระดูกและข้อ
 • (ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Musculoskeletal Radiology
เอกสารรายละเอียดหลักสูตร
 
 • (ภาษาไทย) เกณฑ์หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านภาพวินิจฉัยในเด็ก
 • (ภาษาอังกฤษ) Training Curriculum for Certificate of Medical Proficiency in Pediatric Diagnostic Imaging

เอกสารรายละเอียดหลักสูตร

 • (ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
 • (ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Advanced Diagnostic Body Imaging

เอกสารรายละเอียดหลักสูตร